Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Gościom w Malinowej Chacie

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19 – ZALECENIA DLA GOŚCIA.

 

Szanowni Goście,

 

PROSIMY O:

 • zdezynfekowanie rąk płynem znajdującym się przy wejściu, po wejściu do obiektu;

· noszenie osłony nosa i ust;

· zachowanie bezpiecznej, zalecanej odległość od rozmówcy, innych Gości oraz właścicieli obiektu (zgodnie z rekomendacją MR i GIS);

· regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem;

· podczas kaszlu i kichania zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;

 • nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;

REKOMENDUJEMY:

 • systematyczne wietrzenie pokoju, w miarę możliwości;

· w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich, tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie
do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.;

 • w czasie pobytu w obiekcie kontakt telefoniczny z właścicielami: tel.: +48 607 371 559

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa Malinowej Chaty

zakażenia koronawirusa COVID -19.

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli Gość mieszka wobiekcie – czasowe odizolowanie, powiadomienie dyspozytora medycznego
  o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do właściciela obiektu, co umożliwi e ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie
  z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy Gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu,
  w których przebywał Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania Gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 19a

Tel. 18 206 86 97

kontakt@malinowachata.com.pl

Tel. +48-607-371-559

Malinowa Chata  

♦  

34-531 Murzasichle

ul. Gutowa 2 

 

e-mail: