kontakt@malinowachata.com.pl

tel. +48-607-371-559


Regulamin

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu

Malinowa Chata


 

§ 1 Ogólne warunki


Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji pokoi
w Malinowej Chacie.

Wyjaśnienie następujących pojęć:

 • Chata/obiekt - obiekt znajdujący się na posesji Murzasichle, ul. Gutowa 2
 • Opłata za pobyt – iloczyn opłaty za jeden dzień pobytu w Domku, określonej w dziale Oferta dostępnym na stronie www.malinowachata.com.pl oraz sumy dni, na które dokonywana jest rezerwacja;
 • Wynajmujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rezerwacji, a następnie wpłaciła zadatek


§ 2 Zasady rezerwacji


Wstępnej rezerwacji dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres:                                                        , telefonicznie                                    , przez aplikację Messenger lub przez stronę na profilu Facebook https://www.facebook.com/malinowachatamurzasichle podając następujące dane:

 • Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego

· Liczbę gości z zaznaczeniem czy jest to osoba dorosła czy dziecko. W przypadku dziecka podanie wieku

 • Dokładny termin pobytu


Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji, klient zobowiązany jest w ciągu 2 dni do dokonania wpłaty zadatku.

 

Wpłata dokonywana na Numer rachunku: 92 1050 1474 1000 0097 2400 6516
Malinowa Chata Edyta Brzezińska, ul. Gutowa 2, 34-531 Murzasichle


Numer NIP 7361697658

Numer REGON 385167374


Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Wynajmującego. W momencie dokonania rezerwacji
i wpłacenia określonego zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.


§ 3 Odwołanie rezerwacji

 1. Wynajmujący są uprawnieni do odwołania rezerwacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 2. Zadatek nie zostanie zwrócony w przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem .
 3. Zadatek nie zostanie zwrócony w przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 40 dni przed przyjazdem na Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Wielkanoc i długie weekendy.

 

§ 4 Warunki płatności


Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty zadatku, dokonywana jest najpóźniej w dniu przyjazdu – płatność może zostać uregulowana tylko gotówką lub/oraz bonem turystycznym.

W przypadku zmiany terminu rezerwacji, skrócenia pobytu przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

§ 5 Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie


Doba zaczyna się o godzinie 1400 (przyjazd), a kończy o godzinie 1000 (wyjazd).


Zakwaterowanie następuję w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kluczy do pokoju.
Klient w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru pokoju tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.

W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z pokoju (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo
do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu pokoju w stanie zastanym.


§ 6 Zasady pobytu

 

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Malinowej Chacie w czasie jego pobytu
(z jego winy) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków
w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

 1. W Malinowej Chacie obowiązuje całkowity zakaz palenia .
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Malinowej Chacie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych itp.
 3. Zabrania się wnoszenia do Malinowej Chaty łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 4. Zakaz chodzenia w butach narciarskich, snowboardowych po obiekcie.
 5. Właściciel obiektu ma prawo przerwać pobyt wynajmującemu, który zachowuje się agresywnie, jest pod wpływem środków odurzających.
 6. Na czas nieobecności w obiekcie prosimy o wyłączenie urządzeń elektrycznych (oświetlenie , telewizor), zamknięcie okien i zamknięcie drzwi do własnego pokoju na klucz .
 7. Właściciele nie biorą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gości
  w Chacie.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny  2200 – 600. Cisza nocna nie obowiązuj tylko
  w Noc Sylwestrową.
 9. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

 

W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat .

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe


Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem obiektu a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące
u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

kontakt@malinowachata.com.pl

Tel. +48-607-371-559

Malinowa Chata  

♦  

34-531 Murzasichle

ul. Gutowa 2 

 

e-mail: